آخرین خبرها

اساسنامة مرکز صیانت از نهاد حانواده فارس

باسمه تعالي

تمامی مقررات این مرکز تابع مفاد اساسنامه می باشد.
اساسنامه مرکز صیانت از نهاد خانواده استان فارس

مجمع عمومي اعضا
فصل اول – كليات و اهداف :
ماده 1
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مرکز صیانت از نهاد خانواده استان فارس است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار ” مرکز ” ناميده مي شود .
ماده 2
نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي مرکز غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي بوده و در موضوع آسیب های اجتماعی با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .
ماده 3
محدوده فعاليت مرکز درسطح استان است.
ماده 4
محل : مركز اصلي مرکز در استان به نشاني : شیراز خیابان مشیرفاطمی نرسیده به میدان امام حسین(ع) روبروی کوچه 4 انقلاب اسلامی پاساژ ملت طبقه دوم واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفترنمايندگي ايجاد نمايد .
ماده 5
تابعیت
مرکز تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .
ماده 6
مدت فعاليت مرکز از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .
ماده 7
دارايي اوليه مرکز اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ …….. مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً بصورت بلاعوض پرداخت شده و در اختيار مرکز قرار گرفته است .
ماده 8
هيأت موسس مرکز اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌ اند و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت .
ماده 9
اهداف مرکز عبارتند از :
الف : كليات
تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آشنایی ارکان خانواده با مهارت های اساسی زندگی و روابط زناشویی متناسب با الزامات نوین و مبتنی بر مبانی دینی و تلاش برای گسترش، تعمیق و تثبیت نقش خانواده در جامعه به ویژه در زمینه تقویت باورها و رفتارهای مذهبی و گردآوری و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در زمینه تشکیل، تنظیم و تحکیم خانواده و همکاری و کمک به سازمان ها و نهادهای دولتی و (سازمان های مردم نهاد به ویژه موسسات خیریه ) در راستای صیانت از نهاد خانواده

ب : روش اجراي هدف
1-بصورت عقد تفاهم نامه و قرارداد با ادارات دولتی و شرکت های خصوصی 2-اعزام استاد بنا به درخواست هرکدام از مراکز دولتی و خصوصی 3-راه اندازی سایت و ارائه آموزش مجازی و صدور گواهینامه برای دوره های مجازی-مکاتبه ای-حضوری و نیمه حضوری 4-تهیه محصولات سمعی و بصری در حوزه های مختلف مرتبط با خانواده(پس از اخذ مجوز) 5-هرگونه برنامه مصوب توسط هیات مدیره در راستای تشکیل-تحکیم و تعالی خانواده (در بند 3 و 4 پس از دریافت مجوز قانونی از دستگاه های متولی )
ماده 10
شرايط عضويت : معتقد به شیوه اجرا و پرداخت حق عضویت و حضور در جلسات
انواع عضويت :رسمی- افتخاری ؛ رسمی : دارای کارت عضویت رسمی و حضور در جلسات با دعوت قبلی و پرداخت حق عضویت که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین می گردد. افتخاری: تمامی افراد علاقمند می توانند عضو افتخاری مرکز گردیده و در برنامه ها شرکت فعال داشته باشند. ( بدون پرداخت حق عضویت )
فصل دوم : ساختار
ماده 11
اركان مرکز عبـارتنـد از 1- مجمـع عمـومـي 2- هيأت مـديـره 3- بازرس .
ماده 12
مجمع عمومي مؤسس همان هيأت مؤسس بوده و وظايف ذيل را داراست:
1- انجام اقدامات اوليه براي تاسيس؛
2-تهيه طرح اساسنامه و تصويب آن؛
3- انتخاب اولين مديران و بازرسان مرکز.
تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، در بار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.

تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تاييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي‌شود.
ماده 13
مجمع عمومي عادي:
مجمع عمومي متشكل از كليه اعضا مي باشد و عاليترين مرجع تصميم‌گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي‌گردد .
ماده 14
مجمع عمومي عادي سالانه در بهمن ماه تشكيل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.
تبصره 1 – اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آرا حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .
تبصره 2: مجمع عمومـــي عادي ممكنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديـــره يا بازرس ( ها) يا به درخواست يك پنجم اعضاء – در صورتي كه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد – تشكيل مي گردد.
تبصره 3 : دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج آگهي در روزنامه كثير الانتشار حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت كتبي صورت مي‌پذيرد.
تبصره 4- روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌ها روزنامه سبحان مي‌باشد.

ماده 15
وظايف مجمع عمومي عادي :
1- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل )؛
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (ها)؛
3- تعيين خط مشي كلي مرکز؛
4- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره؛
5- تصويب ترازنامه و بودجه مرکز؛
6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها؛
7-عزل اعضاي هيات مديره و بازرسان؛
8- تعيين حق عضويت؛
9-تصويب انتشار نشريه.

ماده 16
مجمع عمومي فوق‌العاده
مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
1- با درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس؛
2- با درخواست يك پنجم اعضاء در صورتيكه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد
تبصره 1 – اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضا كه حق رأي دارند تشكيل مي‌گردد.
تبصره 2 – تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده 17
وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده :
1- تصويب تغييرات اساسنامه؛
2- بررسي و تصويب يا رد انحلال؛
3- تغيير در ميزان سرمايه؛
4- انحلال قبل از موعد؛
5- هرگونه تغيير در ماهيت.
ماده 18
مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
تبصره1 : اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 : رئيس هيأت مديره رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيأت مديره باشد.
تبصره 3 : مجامع عمومي عادي، عادي فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت كشور برگزار مي شود.
ماده 19
هيات مديره :
مرکز داراي هيات مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود .
تبصره 2– شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيات مديره مي بايست حداقل 14روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد .
ماده 20
در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرس عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
در صورتيكه تعداد هيات مديره يا بازرســي به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا به صورت فوق العاده در مهلت قانوني جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گرديد .
ماده 21
هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل ماهي یک بار تشكيل مي‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده بموجب آئين‌نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.
ماده 22
اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامه‌‌اي كه به تصويب مجمع عمومي اعضاء خواهد رسيد مشخص مي‌نمايد.
تبصره 1- هيأت مديره موظف است پس از تعيين سمتها، حداكثر تا يك هفته از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.
تبصره 2- مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي.
تبصره 3- هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند .
تبصره 4- هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضا هيات مديره تعريف نمايد .
ماده 23
هيأت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
ماده 24
هيات مديره نماينده قانوني مرکز بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب مجمع به نام مرکز انجام دهد.
همچنين هيأت مديره موظف است 3 ماه قبل از پايان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هيأت مديره قبل از درج آگهي در روزنامـــه كثير الانتشار بايد دستور كار مجمع عمومي، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تاييد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.
تبصره 1– جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي اعضاء است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد.

تبصره2 -هيات مديره پس از تصويب مي‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه‌هاي جاري مرکز تا مبلغ یک میلیارد ريال بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد.
ماده 25
مرکز داراي یک نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علي‌البدل مي باشد كه در مجمع عمومي عادي با رأي كتبي و براي مدت يكسال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. .
ماده 26
اشخاص ذيل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .
1- كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛
2- – مديران و مدير عامل مرکز؛
3-اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4- همسر اشخاص مذكور دربند 2 .
ماده 27
وظايف بازرس به شرح ذيل است :
1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي؛
2- مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي؛
3- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي؛
4- اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند؛
5- ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت نمايد .
ماده 28
بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات موسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد .
ماده 29
هيأت مديره و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده اند در مسئوليت خود باقي خواهند بود .
ماده 30
مدير عامل بالاترين مقام اجرايي مرکز است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده محسوب شده و از طرف مرکز حق امضاء دارد.
تبصره 1: عزل مديرعامل از اختيارات هيأت مديره مي‌باشد كه بايد مستند و مدلل باشد.
تبصره 2: دوره تصدي مدير عامل از مدت مسؤوليت هيأت مديره بيشتر نخواهد بود و ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد. مدير عامل در صورت انقضا مدت تصدي موظف است تا تعيين جانشين، وظايف محوله را انجام دهد.
تبصره 3 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر مرکز معتبر خواهد بود

ماده 31
مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد :
1- نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛
2- استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛
3- نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه؛
4- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد؛
5- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي موسسه به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
6- تهيه پيشنويس ترازنامه ، بودجه ، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛
7- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره؛
8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر پس از طي مراحل قانوني؛
9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره؛
10- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

ماده 32
حقوق و مزاياي مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين مي شود
در صورتي كه مديرعامل از اعضاي هيأت مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد .
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه
ماده 33
بودجه موسسه از طريق ذيل تأمين مي‌شود:
الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.
ت) حق عضويت در سازمان.
ماده 34
مرکز مكلف است درآمد و هزينه ها را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن را همراه با گزارش عملكرد اجرايي حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع صدور پروانه ارايه نمايد. چنانچه مرجع مذكور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالي يا اجرايي نمايد مرکز موظف به ارايه آن است
تبصره 1- هيات مديره مكلف است نسبت به افتتاح حساب بانكي در يكي از بانك هاي رسمي اقدام نموده و كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و وجوه مازاد بر هزينه ها را در همان حساب نگهداري كند.
تبصره 2- سال مالي مرکز منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان ماه ختم مي‌شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي مرکز نگهداري مي شود.
تبصره 3- مكاتبات رسمي مرکز با امضاي مدير عامل صورت مي‌پذيرد.
تبصره 4 : مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

ماده 35
هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.
ماده 36
هيآت مديره مكلف است تغييرات نشاني اعم از محل، شماره هاي تماس و پست الكترونيكي و ديگر موارد مشابه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.
ماده 37
مرکز داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد . هيآت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارسال نمايد.
تبصره- هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد.
ماده 38
انحلال : در صورت انحلال مرکز مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارايي مرکز را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد
تبصره 1: مجمع عمومي فوق‌العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي از سازمانهاي مردم‌نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي‌گردد، واگذار نمايد.
تبصره 2- تصفيه امور مربوط به مرکز بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.
تبصره 3- هيات تصفيه از بين خود يك نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد .
تبصره 4- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش تصفيه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نمايد .
ماده 39
چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه هاي دولتي باشد، مرکز موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.
ماده 40
به مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين‌نامه ذيربط تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ليست اعضا تشكل

رديف نام و نام خانوادگي :

1 محمدشریف حسینی  مدیرعامل و عضو هیات مدیره
2 محسن یوسف زاده رئیس هیات مدیره
3 مجتبی حاجی زاده فارسون  نائب رئیس هیات مدیره
4 علی قرمزیان بازرس اصلی
5 وحید احمدی عضو هیات مدیره
6 اسماء بهزادنیا عضو هیات مدیره
7 صدیقه رحمانی عضو هیات مدیره
8 شیدا سیاهوشی عضو هیات مدیره
9 پگاه ایزدی عضو هیات مدیره
10.بهرام پرهیزکار عضو هیات مدیره

 

هیات موسس اولیه:

محمدشریف حسینی

خدایار پاک فطرت

هادیه پرهیزکار

رحیم الغونه

صدیقه رحمانی

سیدجواد ایت اللهی

جعفر رحیمی

فرید فرح اندوز

علی حسینی

لینک کوتاه مطلب : https://old.fepc.ir/?p=2225

درباره‌ی khanevadeh

همچنین ببینید

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + هشت =