آخرین خبرها

اصول فقه یک-7

اصول فقه یک-7

هفتمین آزمون اصول فقه یک
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • مثال اول: قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدي خود به مدعی العموم بدهد. مثال دوم: مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیهي امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. مثال سوم: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند