آخرین خبرها

چه کسانی می‌توانند خود را بیمه اختیاری کنند؟ «بیمه اختیاری» و شرایط استفاده از آن

در قانون تامین اجتماعی برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما به دلیل عدم اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده‌اند، تدابیری اندیشیده شده است به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه، بتوانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

به گزارش ایسنا، در ادامه به ضوابط و مقررات مربوط به ادامه بیمه به طور اختیاری بر اساس «آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری» مصوب سال ۱۳۸۵ و آخرین اصلاحیه‌اش در سال ۱۳۹۷ می‌پردازیم:

۱- متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری باید در تاریخ انعقاد قرارداد مشمول هیچ نظام بیمه‌ای نبوده و با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد می‌توانند با توجه به مقررات مربوطه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

۲- چنانچه متقاضی فاقد حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده، لیکن دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی باشد و سن وی در تاریخ انعقاد قرارداد ۵۰ سال و یا کمتر باشد در صورت تمایل می‌تواند با رعایت سایر شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری اقدام کند.

۳- اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت و اشتغال هستند و به هر دلیل رابطه بیمه‌پردازی آنان قطع شده باشد و دارای شرط حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق‌ بیمه باشند، می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ادامه بیمه به طور اختیاری، نسبت به ادامه بیمه خود به صورت اختیاری اقدام کنند.

۴- سهم حق بیمه متقاضیان طبق ضوابط مربوطه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون (برابر تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی) مجموعاً ۲۷ درصد است.

تذکر : پرداخت سه درصد (۳%) حق بیمه مربوط به حمایت‌های موضوع بند فوق براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود.

۵- بیمه شده متعهد می‌شود بعد از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت دو ماه با مراجعه به پزشک معتمد مستقر در مراکز معین و یا طرف قرارداد که مورد تأئید سازمان تأمین اجتماعی هستند، نسبت به انجام معاینه پزشکی اقدام کند. بدیهی است در غیر این‌صورت کلیه عواقب و تبعات ناشی از آن به عهده بیمه شده بوده و سازمان تامین اجتماعی از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

تذکر۱ : کلیه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در صورت احراز توامان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی معاف هستند:

ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ قرارداد، یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و ظرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشند.

تذکر۲ : بیمه‌شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری ازکارافتاده کلی تشخیص داده می شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی بهره‌مند شوند.

تذکر۳ : چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی برخوردار شود که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد.

۶- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین ادامه بیمه به طور اختیاری برای کسانی که بیش از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه از یک و دو دهم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین یک و دو دهم حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

تذکر: از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌شود، مبنای پرداخت حق بیمۀ بیمه‌شدگان افزایش می‌یابد. در هرحال دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه از یک و دو دهم حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

۷- تاریخ شروع ادامه بیمه به طور اختیاری حداکثر از تاریخ انعقاد قرارداد است.

۸- متقاضی از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارد حق بیمه مربوطه را پرداخت کند.

۹- بیمه شده اختیاری مکلف است بعد از تاریخ انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را به بنا به تمایل خویش به صورت ماهانه و یا چند ماهه پیش‌پرداخت کند. در غیر این‌صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکول به انعقاد قرارداد مجدد با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه خواهد بود. بدیهی است در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کرده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد.

۱۰- در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه‌شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند، در غیر این‌صورت ارتباط بیمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به انعقاد قرارداد مجدد و موافقت سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

۱۱- بیمه شده متعهد به پذیرش شرایط و تغییرات بعدی مربوط به برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد، میزان آن و همچنین تغییر در نرخ پرداخت حق بیمه، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و… و. عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تذکر : تعهدات کوتاه‌مدت شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج در این نوع بیمه مورد تعهد نیست و تعهدات کوتاه‌مدت هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و کمک هزینه سفر بیمار و همراه مورد تعهد است.

۱۲- حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. در صورتی که سن متقاضی در زمان انعقاد قرارداد بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

تذکر۱ : کلیه بیمه‌شدگان متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری که یک‌بار در اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه اختیاری قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت کرده باشند، حداکثر تا سه مرتبه دیگر مجاز هستند بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات، قرارداد مجدد تنظیم کنند.

تذکر۲ : کلیه بیمه‌شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی مقرر معاف خواهند بود.

۱۳- بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی و یا سایر صندوق‌های حمایتی بیمه‌ای اشتغال می‌یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

لینک کوتاه مطلب : https://old.fepc.ir/?p=3087

درباره‌ی khanevadeh

همچنین ببینید

برگزاری دوره شناخت خود و درک دیگران توسط استاد مریم مسیحی

به گزارش روابط عمومی بنیاد صیانت از نهاد خانواده به نقل از جهاد کشاورزی فارس؛ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =